පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ පරිගණකය windows 9 කරමු.......

මෙන්න තවත් අපුර්වතම අත්දැකීමක් ... windows 9 තාම අවෙත් නෑ . එත් මෙන්න ඔබේ පරිගණකය 9 කරගන්න අවස්ථාවක් . try කරලා බලන්න . xp ය සමාවෙන්න . ඒ අ...

මෙන්න තවත් අපුර්වතම අත්දැකීමක් ... windows 9 තාම අවෙත් නෑ . එත් මෙන්න ඔබේ පරිගණකය 9 කරගන්න අවස්ථාවක් . try කරලා බලන්න . xp ය සමාවෙන්න . ඒ අයටමන් බැහැ . අනික් යට පුළුවන් . මෙතනින් ගන්න .
71 Windows 9 Skin Pack

74 Windows 9 Skin Pack

0 comments: