පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

america ජනාධිපති ice bucket අභියෝගය

වර්තමානයෙ මුහුනු.පොත තුලින් අති ජනප්‍රිය වු සමාජ සුබ සාදනය මුල් කරගත් දෙයක් තම ice bucket challenge . Justine beaber ගේ ආරාදනාවක් මත් ameri...

වර්තමානයෙ මුහුනු.පොත තුලින් අති ජනප්‍රිය වු සමාජ සුබ සාදනය මුල් කරගත් දෙයක් තම ice bucket challenge . Justine beaber ගේ ආරාදනාවක් මත් america ජනාධිපති barak obama මෙ සන්දහ එක්විය . එ video එක පහතින් .

0 comments: