පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

නොමිලේ අත්පත්‍රිකා

මෙන්න තවත් දෙයක් . මේක නොමිලේ අත්පත්‍රිකා දෙන වෙබ් අඩවියක් . ඇත්තටම මේකෙන් ඔයාට පුළුවන් විවිද දේවල් පිලිබඳ pdf විදියට අත්පත්‍රික ලබාගන්න . ...

මෙන්න තවත් දෙයක් . මේක නොමිලේ අත්පත්‍රිකා දෙන වෙබ් අඩවියක් . ඇත්තටම මේකෙන් ඔයාට පුළුවන් විවිද දේවල් පිලිබඳ pdf විදියට අත්පත්‍රික ලබාගන්න . ඒවගේම දැනුම වැඩි කරගන්න . මෙතනින් ගිහින් බලන්න කෝ . 

0 comments: