පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මෙන්න සිරි පැරකුම් දැන් කඩේට ඇවිල්ල

බොහෝ දෙනා හොඳයි කියන ළමා චිත්‍රපටයක් ලෙස සිරිපරකුම් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් . මේක බොහෝ කාලයක් නිකුත් නොවූ අතර එය කුමන හෝ අකාරයෙන් දැන් නිකුත්...

බොහෝ දෙනා හොඳයි කියන ළමා චිත්‍රපටයක් ලෙස සිරිපරකුම් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් . මේක බොහෝ කාලයක් නිකුත් නොවූ අතර එය කුමන හෝ අකාරයෙන් දැන් නිකුත් ව ඇත . දැනට පිටකොටුව ප්‍රදේශයේ අලෙවි කිරීමට ඇති අතර අප page එකේ ඉදිරියේදී ලබා දීමට බලා පොරොත්තු වෙනවා . 

0 comments: