පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඕනෑම dongle එකක් විනාඩියෙන් හරියටම unlock කරමු .

මෙන්න ගොඩ දෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියන දෙයක් . dongle එකක් අලුතින් ගත්තොත් එක ලොක් නේ . ඉතින් මම අද කියන්නේ එක unlock කරන විදිය . ඇත්තටම මේ...

මෙන්න ගොඩ දෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියන දෙයක් . dongle එකක් අලුතින් ගත්තොත් එක ලොක් නේ . ඉතින් මම අද කියන්නේ එක unlock කරන විදිය . ඇත්තටම මේකට විනාඩියක්වත් යන්නේ නැ . මේකට කට්ටිය ලොකුගණන් වැයකරලා කඩවල් වලට දීල unlock කරගන්න එකේ මම අද හිතුව එක නොමිලේ ම කරන විදිය ඔයාට කියල දෙන්න .
ඉතින් අපි දැන් වැඩේට බහිමු . මේක ඇත්තටම මෘදුකාංගයක් . එක මෙතනින් බාගන්න .
මේක දැන් open කරගනකෝ . 

දැන් Select model වලට Auto detect_ (Recommended ‍තෝරන්න)

දැන් Detect card බොත්තම ඔබන්න

දැන් unlocking Tab (දකුනු පැත්තෙ තියනවලට ගිහින්
Unlock button එක ඔබන්න.

දැන් ටික වෙලාවකින් Unlocked කියලා වැටේවි.

සමහර dongle unlock කරද්දී (හුවවෙයි ) code එකක් ඉල්ලුවොත් මෙතනින් ගිහින් මෘදුකාංගය බාල ඊට පස්සේ IEMI එක දීල code එක ගන්න . 

එත සමහර ඒවාට හරියන්නේ නැත්නම් මෙතනින් ගිහින් එCODE එක ගන්න . 

DO AT YOUR OWN RISK .. WE NEVER RESPONSIBLE FOR ANY OF YOUR PROBLEMS .

0 comments: