පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

FAR CRY 3 GAME එක නොමිලේම බාගන්න ....

ගොඩ දවසකට පස්සේ හොඳ පරිගණක ක්‍රීඩාවක් ගෙනාව ඔයාට දෙන්න . ඉතින් මේක ඉතින් ප්‍රසිද්දම පරිගණක ක්‍රීඩාවක් . 

ගොඩ දවසකට පස්සේ හොඳ පරිගණක ක්‍රීඩාවක් ගෙනාව ඔයාට දෙන්න . ඉතින් මේක ඉතින් ප්‍රසිද්දම පරිගණක ක්‍රීඩාවක් . 
පහතින් බාගන්න . [180MB]

ඉහත පරිහනක ක්‍රීඩාව සහිත RAR FILE එක LOCK කර ඇති බැවින් එය UNLOCK කරන ආකාරය දැනගැනීමට සහ සියලුම RAR UNLOCK කරන අයුරු ලිපිය බැලීමට මෙතනින් යන්න . 

0 comments: