පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඕනෑම දුරකතනයකින් , පරිගණකයකින් නොමිලේ fax යවමු .

ඔයාල සමදෙනාවම අපගේ පරිගණක වැඩකෑලි page එකට පිළිගන්න ගමන් අපි අපේ මාතෘකාව ගැන බලමු . ඇත්තටම මේක software එකක් . මේකෙන් ඔයාට ඇත්තටම නොමිලේ ෆැ...

ඔයාල සමදෙනාවම අපගේ පරිගණක වැඩකෑලි page එකට පිළිගන්න ගමන් අපි අපේ මාතෘකාව ගැන බලමු . ඇත්තටම මේක software එකක් . මේකෙන් ඔයාට ඇත්තටම නොමිලේ ෆැක්ස් යවන්න පුළුවන් . මේකේ වාසිය තමා ඔයාගේ android phone එකට blackberry phone එකට apple ඕනේ එකකින් මේක කල හැකි වීමයි . 
                                                   
කොච්චර කොහොම කිව්වත් ෆැක්ස් කියන එක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් . විවිද එදිනෙදා ජිවිතයේ කාර්යයන් සඳහා මේක වැදගත් වෙනවා . එහෙමනම් මෙතනින් ගිහින් ෆැක්ස් app එක අර ගන්න . java හැර ඕන os එකකට support .


0 comments: