පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

GAME ගහද්දි නැහැ කියල ඉල්ලන DLL FILE හොයාගමු...

ඔයාල දැකල ඇති ඔය එක එක GAME ගහද්දි විවිද ආකාරයේ DLL FILE නැහැ කියල කියනවා . ඉතින් මම අද කියල දෙන්නේ කොහොමද එක මගහැරවගන්නේ කියල .

ඔයාල දැකල ඇති ඔය එක එක GAME ගහද්දි විවිද ආකාරයේ DLL FILE නැහැ කියල කියනවා . ඉතින් මම අද කියල දෙන්නේ කොහොමද එක මගහැරවගන්නේ කියල .


DLL කිව්වාම ඉතින් ගොඩාක් තියෙනවා . මම අද ඔයාට වෙබ් අඩවියක්
 හඳුන් දෙනවා . එකේ ඔය ඕනෑම ආකාරයේ DLL එකක් පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් . ඊටපස්සේ තියෙන්නේ GAME FOLDER එකට COPPY කරන එක .

ඊටපස්සේ ඕන එක SEARCH කරලා බලල ගන්න .

0 comments: