පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

PASSWORD දාල තියෙන RAR FILE UNLOCK කරමු ...

ලොකු ලොකු FILE අන්තර්ජාලයෙන් DOWNLOAD කරලා තියෙනවා කියල හිතනවා . එත් බොහෝ ඒවා මුර පද දාල LOCK කරලා . එතකොට ඉතින් ... අච්චර ගානක් වැය කරලා බ...

ලොකු ලොකු FILE අන්තර්ජාලයෙන් DOWNLOAD කරලා තියෙනවා කියල හිතනවා . එත් බොහෝ ඒවා මුර පද දාල LOCK කරලා . එතකොට ඉතින් ... අච්චර ගානක් වැය කරලා බාලත් අන්තිමට LOCK . ඉතින් මම මේකට විසඳුමක් ගෙනාව .
ඉතින් මේක දාන්න හේතුව තමා අර කලින් පොස්ට් එකේ දීපු FARCRY පරිගණක ක්‍රීඩාවද LOCK කර තිබීමයි . මේක ම,රුදුකාන්ගයක් . පහතින් මෙම මෘදුකාංගය බාගන්න .[8.8 MB]


0 comments: