පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මෙන්න සල්ලි වලට ගන්න එන TEMPLE RUN OZ නොමිලේ බාගන්න

TEMPLE RUN කිව්වාම කවුද නොදන්නේ . ඉතින් එකේ අලුත් සංස්කරණයක් වන OZ යනු මුදල් දී ගත යුතු ක්‍රීඩාවක් . නමුත් අද අපි එක ඔබට නොමිලේ දෙනවා . ඉති...

TEMPLE RUN කිව්වාම කවුද නොදන්නේ . ඉතින් එකේ අලුත් සංස්කරණයක් වන OZ යනු මුදල් දී ගත යුතු ක්‍රීඩාවක් . නමුත් අද අපි එක ඔබට නොමිලේ දෙනවා . ඉතින් මේක ඇත්තට ම ලස්සන GAME එකක් . ඉතින් ඔයාට පරිගනකයෙනුත් PLAY කරන්න පුළුවන් . හැබැයි APP PLAYER එකක් ඕනේ . එක ගැන දන්නේ නැත්නම් මෙතනින් ගිහින් බලන්න . මෙන්න . බාගන්න . DOWNLOAD TEMPLERUN OZ APK FREE - PARIGANAKA WADAKALI 


0 comments: