පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

AUSTRALIA PERTH හි පළමු IPHONE එක මිලදී ගත පුද්ගලයා අතින් එය බිම වැටෙයි ....

IPHONE 6 එක මුලින්ම ගත පුද්ගලයා එය මාධ්‍යයට පෙන්වද්දී එය බිම වැටෙන තත්පර 37 වීඩියෝව . ඕස්ට්‍රේලියාවේ PERTH නගරයේදී නිකුත් කල පළමු IPHONE ...

IPHONE 6 එක මුලින්ම ගත පුද්ගලයා එය මාධ්‍යයට පෙන්වද්දී එය බිම වැටෙන තත්පර 37 වීඩියෝව .

ඕස්ට්‍රේලියාවේ PERTH නගරයේදී නිකුත් කල පළමු IPHONE 6 එක බිම වැටෙන දුර්ලභ වීඩියෝව

0 comments: