පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ADOBE ILLUSTRATOR CS6 නොමිලේ බාගන්න .

ADOBE ILLUSTRATOR CS6 කියන්නේ දැනට තියන අලුත්ම ADOBE ILLUSTRATOR එක . ඉතින් එක නොමිලේ හකුලපු එකක් දෙන්නයි සුදානම . මේක 100% වැඩකරන සම්පුර්ණ...

ADOBE ILLUSTRATOR CS6 කියන්නේ දැනට තියන අලුත්ම ADOBE ILLUSTRATOR එක . ඉතින් එක නොමිලේ හකුලපු එකක් දෙන්නයි සුදානම . මේක 100% වැඩකරන සම්පුර්ණ පිටපත ඒ කිව්වේ සල්ලිදිලා ගද්දි හම්බවෙන විදියේ පිටපතක් තමා දෙන්න යන්නේ . 
පහතින් RAR එක බාගන්නකො ...

0 comments: