පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ ANDROID දුරකතනයත් APPLE 6 බවට හරවමු .ROOT ඕනේ නැ .

IPHONE 6 ගැන දින කිහිපයකට පෙර අපි ලිපියක් දැම්ම . එක ගොඩ දෙනෙක් බලලත් තිබ්බ . ඉතින් මම හිතනවා එම ලිපියෙන් සහ වෙනත් ආකාර වලින් ඔයාල APPLE 6 ...

IPHONE 6 ගැන දින කිහිපයකට පෙර අපි ලිපියක් දැම්ම . එක ගොඩ දෙනෙක් බලලත් තිබ්බ . ඉතින් මම හිතනවා එම ලිපියෙන් සහ වෙනත් ආකාර වලින් ඔයාල APPLE 6 ගැන හොඳ අවබෝදයක් ලබාගන්න ඇති කියල . ඉතින් මේ APPLE 6 එකේ පාවිච්චි වෙන්නේ IOS 8 කියන මෙහෙයුම් පද්ධතිය . ඉතින් ඔබේ ANDROID දුරකතනයටත් මේ IOS 8 දාගන්න විදිය තමා මේ ලිපියෙන් කියල දෙන්නේ .
මේ ලිපියේ අරමුණ දැනට ANDROID තියන APPLE PHONE වලට කැමති යට ඒ APPLE අත්දැකීමක් ලබා දීමයි . ඉතින් මේ අද දෙන්නේ හදන්නේ IOS THEME එකක් . ඉතින් මේ THEME එකත් එක්කම LOCK ස්SCREEN එකත් මේ ලිපියෙන්ම ලබා දෙනවා . පිට ලාංචන ඇරුනාම 90% පමණ ඔබේ දුරකථනය APPLE වලට සමාන වෙනවා .
*** මේකේ වාසිය තමා  ROOT කරන්න ඕනේ නැ ***

මුලින්ම පහතින් LOCK SCREEN එක බාගන්න .


පහතින් IOS THEME එක බාගන්න .


පහතින් දැම්ම SCREEN SHOTS වගයක් . බලන්නකෝ .

LOCK SCREEN :-
IOS 8 Lock Screen - screenshot

IOS 8 Lock Screen - screenshot thumbnail

IOS 8 THEME :-

iOS 8 Launcher HD Retina Theme - screenshot

0 comments: