පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ ANDROID දුරකතනයටත් WINDOWS 8 START SCREEN දාමු [NO ROOT]

ANDROID දුරකථන අද කාලයේ බොහෝ දෙනෙක් සතුව පවතී . මම අද කියල දෙන්නේ ඒවාට කොහොමද WINDOWS 8 එකේ වගේ START SCREEN එකක් දාන්නේ කියල . මේකට ROOT ක...

ANDROID දුරකථන අද කාලයේ බොහෝ දෙනෙක් සතුව පවතී . මම අද කියල දෙන්නේ ඒවාට කොහොමද WINDOWS 8 එකේ වගේ START SCREEN එකක් දාන්නේ කියල . මේකට ROOT කරන්න ඕනෙත් නැ .


මේක app එකක් . playstore ගිහින් බාගන්න පහලින් .
0 comments: