පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

පෘතුවිය , චන්ද්‍රයා , අඟහරු වැනි ග්‍රහලෝක වටේම ගිහින් අපේ ගෙදර ගාවට තරම් ලංකර බලමු .

GOOGLE MAPS කියන දෙය ලෝක ප්‍රසිද්ද දෙයක් . ඉතින් ඒ GOOGLE සමාගමෙන් ම ඔබ වෙත ගෙන එන ගූග්ලේ EARTH ගැන දන්නේ කිහිප දෙනයි . මේ GOOGLE EARTH මගි...

GOOGLE MAPS කියන දෙය ලෝක ප්‍රසිද්ද දෙයක් . ඉතින් ඒ GOOGLE සමාගමෙන් ම ඔබ වෙත ගෙන එන ගූග්ලේ EARTH ගැන දන්නේ කිහිප දෙනයි . මේ GOOGLE EARTH මගින් විවිද ග්‍රහලෝක බලන්න පුළුවන් සහ පෘතුවියේදී GOOGLE MAPS වගේ ගෙදර උඩටම ලන්කරන්න පුළුවන් . වාසිය තමා අන්තරාල සම්බන්දතාවක් ඕනේ නෑ .
පහතින් බාගෙන INSTALL කරන්න .

0 comments: