පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

FACEBOOK පරිගණක පන්තිය - අපේ නවතම පරිගණක GROUP එක

https://www.facebook.com/groups/PARIGANAKAPANTHI/

0 comments: