පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

IPHONE 6 නැවෙනවද ?

IPHONE 6 නිකුත් කර දින කිහිපයක් ගතවෙද්දීම ඒ ගැන විවිද කතා ඇහෙන්න පටන් අරගෙන . එකක් තමා මේ නැවෙන කතාව . ඉතින් මේක ඇත්ත කතාවක් .මේ ගැන APPLE ...

IPHONE 6 නිකුත් කර දින කිහිපයක් ගතවෙද්දීම ඒ ගැන විවිද කතා ඇහෙන්න පටන් අරගෙන . එකක් තමා මේ නැවෙන කතාව . ඉතින් මේක ඇත්ත කතාවක් .මේ ගැන APPLE සමාගමත් කතාකරලා ඉවරයි .
මේ IPHONE 6 කියන්නේ දැනට වඩාත්ම MARKET PHONE එක . ඉතින් මේ නැවීම ඇත්තටම ලෝකප්‍රකට මේ වගේ සමාගමකට ලොකු කැළලක් . 

මේ IPHONE එක හදල තියෙන්නේ ALUMINIUM මිශ්‍ර ලෝහයකින් . එක නිසා මෙය සිදුවීම අපහසු දෙයක්.

පහතින් දැම්ම IPHONE 6 නැවෙන කතාවේ පරික්ශාකිරීමක් .කෙසේ වුවත් IPHONE නිර්මාණය කල APPLE සමාගම වෙත තවමත් ලැබී ඇත්තේ පැමිණිලි 9 ක් පමණයි . 

APPLE කට්ටිය කියන්නේ මේ සිදුවීම ඉතාමත් කළා තුරකින් වෙන දෙයක් කියලයි . කෙසේ වුවද මෙමගින් දුරකථනය පිටින් පෙන්නනම් හානියක් වෙන්නේ න . ඇතුලෙනුත් පෙන්න තරම් දෙයක් වෙන්නේ නෑ .

0 comments: