පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

අප අතට පත්වෙන processor හැදෙන විදිය -ඔබ නැරඹිය යුතුම වීඩියෝවක්(intel)

ලෝකයේ processor නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමුක ආයතනයක් වන ඉන්ටෙල් ආයතනය තම processor නිෂ්පාදනය පිලිබඳ හොඳ අවබෝදයක් ලබාගැනීමට උචිත වන පරිදි නිකුත් කර ඇත...

ලෝකයේ processor නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමුක ආයතනයක් වන ඉන්ටෙල් ආයතනය තම processor නිෂ්පාදනය පිලිබඳ හොඳ අවබෝදයක් ලබාගැනීමට උචිත වන පරිදි නිකුත් කර ඇති ඔබ නැරඹිය යුතු වටිනා වීඩියෝවකි

0 comments: