පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

සුපිරිම සුපිරි TEXT ANIMATION එකක් හදමු

ANIMATION එකක් හදනවා කියන එක එතරම් පහසුම කාර්යයක් නොවන බව සියල්ලෝම දනී . ඉතින් මම කියල දෙනවා අද කොහොමද ONLINE සුපිරි TEXT ANIMATION හදන්නේ ...

ANIMATION එකක් හදනවා කියන එක එතරම් පහසුම කාර්යයක් නොවන බව සියල්ලෝම දනී . ඉතින් මම කියල දෙනවා අද කොහොමද ONLINE සුපිරි TEXT ANIMATION හදන්නේ කියල .


මේක ඇත්තටම ඉතාමත් පහසු කාර්යයක් . ඉතින් පහත බොත්තමින් එම වෙබ් අඩවියට යන්න . මේකේ වාසිය තමා අවශ්‍ය ලෙස පහසුවෙන් දැනුමකින් තොරව එඩිට් කරමින් සෑදිය හැකි වීම හා HTML CODE පවා ගත හැකි වීම .පහතින් එම අඩවියට යන්න . නිදසුනක් ලෙස අප සකස් කල ANIMATION එක ඔඅහතින් දක්වන ලදී . 

0 comments: