පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මෙන්න 2015 අලුත්ම කැලැන්ඩරය - පොහොය සහ නිවාඩු අන්තර්ගතය (සකස් කිරීම පරිගණක වැඩකෑලි)

2015 අවුරුද්දටත් ලංවෙද්දි 2015 කැලැන්ඩරය 2014 දීම අපි ගෙනාව . මේක සකස් කල මම පසිඳු ජයසිංහ (ADMIN) . සියලු නිවාඩු ලකුණු කල සහ පොහොය දින  අන්...

2015 අවුරුද්දටත් ලංවෙද්දි 2015 කැලැන්ඩරය 2014 දීම අපි ගෙනාව . මේක සකස් කල මම පසිඳු ජයසිංහ (ADMIN) . සියලු නිවාඩු ලකුණු කල සහ පොහොය දින  අන්තර්ගත මෙම කැලැන්ඩරය සහ සියලු නිවාඩු දින ඇතුලත් තවත් පින්තුරයක් අන්තර්ගතය . වයාපාරිකයන්ට මෙන්ම බොහෝ දෙනාට වටියි කියා සිතනවා .


පහත කැලැන්ඩරය සාමාන්‍ය පරිදි RIGHT CLICK කර SAVE AS ලෙස ඔබේ පරිගණකයට බාගන්න .

2 comments:

user said...

එල සහෝ

Pasindu said...

ස්තුතියි .-ඇඩ්මින්-