පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ නමින් ම ඔබටම කියලා antivirus වැඩසටහනක් පහසුවෙන්ම සකස්කරමු

antivirus කියන දෙය ලෝකයේ සියලුම පරිගණක වල පාහේ තිබිය යුතු දෙයක් . මම අද කියල දෙන්නේ කොහොමද ඔබේම කියල ඔබේ නමින් පරිගණක කේත කිරීමේ දැනුමක් නො...

antivirus කියන දෙය ලෝකයේ සියලුම පරිගණක වල පාහේ තිබිය යුතු දෙයක් . මම අද කියල දෙන්නේ කොහොමද ඔබේම කියල ඔබේ නමින් පරිගණක කේත කිරීමේ දැනුමක් නොමැතිව පහසුවෙන්ම antivirus එකක් හදාගන්නේ කියලා . මේක fake එකක් නම් නෙමේ . 


අපි දැන් වැඩේ පටන් ගමු . මම පහල දැම්ම code එකක් . ඒ code එක copy කරගන්නකො .

@echo off
title name1
echo Antivirus
echo created by name2
:start
if exist virus.bat goto infected
if not exist virus.bat goto clean
cd C:\Windows\system32
:infected
echo warning virus detected
del virus.bat
pause
goto start
:clean
echo System secure!
pause
exit

මේක notepad එකක් හදලා එකේ paste කරගන්න .

මේකේ name 1 සහ 2 කියන තැන්වලට කැමති නමක් දෙන්නේ . name 1 වලට ඔයාගේ antivirus එකේ නම දෙන්නේ . 2 එකට ඔයාගේ නම දෙන්නේ .

දැන් මේක සවේ කරන්න ඕනේ . සවේ කරද්දී file කියන එකේ save as ගිහින් ඕනේ තැන තෝරලා ඔයාට ඕන නමක් ගහල පිටිපස්සට .BAT කියල ගහල සවේ කරන්න .

උදාහරණයක් විදියට antivirus.bat 

දැන් පල්ලෙහා තියන dropdown මෙනු එකේ all files තෝරලා save කරන්න . දැන් වැඩේ හරි . දැන් එක open කරලා බලන්න . මේක ඇත්තටම පොඩි එකක් නම් නෙවේ . මේක ඒවගේ තමා පෙන්නේ . නමුත් නියමෙට virus අල්ලනවා .

0 comments: