පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔයාගේ ගෙදරට නොමිලේ සුවඳ විලවුන් සාම්පල් ගන්නගමු .[ඕනෑම තරමක්]

ලෝක ප්‍රසිද්ධ හොඳම සුවඳ විලවුන් නිෂ්පාදන ආයතනයක් ලෙස ESCADA ආයතනය හඳුන්වාදිය හැක .එම ආයතනයේ අලවි ප්‍රවර්දනයක් විදියට එයාල අපේ ගෙදරටම නොමිලේ...

ලෝක ප්‍රසිද්ධ හොඳම සුවඳ විලවුන් නිෂ්පාදන ආයතනයක් ලෙස ESCADA ආයතනය හඳුන්වාදිය හැක .එම ආයතනයේ අලවි ප්‍රවර්දනයක් විදියට එයාල අපේ ගෙදරටම නොමිලේ සුවඳවිලවුන් SAMPLE එවනවා . ඉතින් අද කියල දෙන්නේ කොහොමද ඒවා ගෙන්න ගන්නේ කියල . මේතියෙන්නේ අපිට ආපුව .

මුලින්ම පහත බොත්තමින් ඒ වෙබ් අඩවියේ තියන FORM එක පුරවන්න .


කරන්න තියෙන්නෙත් එච්චරයි .නමුත් ඔයාට ගෙදරට එන දවස හරියටම දැනගන්න ඕනෙනම් එක දාල පය 24 කින් විතර අර ඔයාට අන්තිමට ID එකක් LINK එකක් සමග දෙයි . අන්න එකට ගිහින් ගහල බලන්න .ගානට එදාම ගෙදරට එනවා .

විසේෂත්වය තමා ඕනෑම තරමක් එකම EMAIL එකක් භාවිතයෙන් එකම ලිපිනයකට එකම නමකට ගෙන්විය හැකි වීමය .

2 comments:

Anonymous said...

404 - Page not found machooo

Pasindu said...

mama hithana widiyata offer eka awasan