පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිපල ..

පහතින් ඔබේ ඇතුලත්වීමේ අංකය ඇතුලත් කර ප්‍රතිපල ලබාගන්න . View Results Index N...

පහතින් ඔබේ ඇතුලත්වීමේ අංකය ඇතුලත් කර ප්‍රතිපල ලබාගන්න .

View Results
Department of Examination
Index Number

0 comments: