පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

නොමිලේ ගෙදරට DVD පොත් FILE අන්තර්ගත වැදගත් නිබන්දනයක් ගෙන්වමු .

මොනිලේ තමාගේ නිවසට ගෙන්වන දේවල් පිලිබඳ අප අඩවියේ නිතරම පළකරනවා . ඒ වඩාත්ම ඔබට අත්දැකීමක් මෙන්ම තෘප්තියක් ලබාදීමටය . මෙයින් මාස 2 කට පමණ අද ...

මොනිලේ තමාගේ නිවසට ගෙන්වන දේවල් පිලිබඳ අප අඩවියේ නිතරම පළකරනවා . ඒ වඩාත්ම ඔබට අත්දැකීමක් මෙන්ම තෘප්තියක් ලබාදීමටය . මෙයින් මාස 2 කට පමණ අද කියන්න යන දේ සම්බන්ද ලිපියක් පරිගණක වැඩකෑලි සමග පල කලද අද එය සාක්ෂි සමග ඉදිරිපත් කිරීමටයි සුදානම .මෙමගින් ඔබට ඉතාමත් වටිනා තොරතුරු ඇතුලත් නිබන්දනයක් DVD සහ FILE කවරයක් පොතක් හිමිවේ .
ඉතින් මේක ගෙදරට එන්නනම් ආසන්න ව මාස 2 ක් වත් යයි . නමුත් ගොඩක් හොඳ නිබන්ධනයක් කියලා හිතනවා . පහතින් ගිහින් ඒ වෙබ් අඩවියේ REGISTER වී මෙය නිවසටම ගෙන්වාගන්න . 0 comments: