පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔයාගේ පරිගණකයේ තිරය උසස් ලෙස(HD) පටිගත කරමු ...

ඔයාල GAMES PLAY කරද්දී YOUTUBE එකට SCREEN එක RECORD කරලා දාන්න කැමති ඇතිනේ . ඉතින් මම ගෙනාව හොඳම මෘදුකාංගයක් . මේකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ තිරය ඇත...

ඔයාල GAMES PLAY කරද්දී YOUTUBE එකට SCREEN එක RECORD කරලා දාන්න කැමති ඇතිනේ . ඉතින් මම ගෙනාව හොඳම මෘදුකාංගයක් . මේකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ තිරය ඇති විශිෂ්ට තත්වයකින් යුතුව වීඩියෝවක් ලෙස පටිගත කරන්න .

ඉතින් SCREEN RECORDERS නම් ඕන තරම් ලෝකේ තියනවා . එත් මේ වගේ විශිෂ්ට ලෙස උසස් වීඩියෝ ඕඩියෝ කොලිටියකින් රෙකෝඩ් කරන්න ඒ මෘදුකාංග වලට බැහැ .

පහතින් බාගන්න .

0 comments: