පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

වඩා හොඳ SAMSUNG සුදුද ? කළුද ?

අලුතින් phone එකක් ගනිද්දී ගොඩ දෙනෙක් බලන කාරණයක් තමා එකේ පාට . මේක ගොඩ දෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් . මොකද බොහෝ දෙනෙක් ගත්තට පසුව හිතනවා අනික් පාට ත...

අලුතින් phone එකක් ගනිද්දී ගොඩ දෙනෙක් බලන කාරණයක් තමා එකේ පාට . මේක ගොඩ දෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් . මොකද බොහෝ දෙනෙක් ගත්තට පසුව හිතනවා අනික් පාට තිබානම් හොඳයි . ඉතින් ඔබත් අනාගතේ phone එකක් ගන්න ඉන්නවානම් පහත වීඩියෝව ඔබට කළු සුදු ගැටලුවට පිලියමක් වෙයි කියලා හිතනවා .

දැනට වෙළඳ පොළ ඉල්ලුම අනුවනම් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ සුදු (WHITE) පාට .

0 comments: