පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

windows 8 හා 8.1 සහ 10 හි අධික ලෙස අන්තර්ජාල මුදල් වැයවීම අවම කරමු,

windows 8 වගේ මෙහෙයුම් පද්ධති භාවිතා කරන්නන් දන්නවා ඇති අන්තර්ජාල ප්‍රවේශයක් ලැබුණු ගමන් මුදල් අධික ලෙස වැය වන බව . බොහෝ දෙනෙක් හට මේක ලොකු...

windows 8 වගේ මෙහෙයුම් පද්ධති භාවිතා කරන්නන් දන්නවා ඇති අන්තර්ජාල ප්‍රවේශයක් ලැබුණු ගමන් මුදල් අධික ලෙස වැය වන බව . බොහෝ දෙනෙක් හට මේක ලොකු ගැටළුවක් . මොකද සමහර විට අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වී කිසිවක් නොකර තැබූ විටත් මේ data නාස්ති වීම සිදුවේ . මම අද කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක නවත්වන්නේ කියා .


මුලින්ම start එකේ tile ඒ කිව්වේ store එකෙන් බාපු සහ අනෙක් windows සමග පැමිණ තිබෙන apps වල data උසගේ off කරන්න . ඊළඟට auto update off කරන්න .පහතින් දැම්ම වීඩියෝවක් එක බලන්න .

0 comments: