පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මෙන්න adobe photoshop cs6 නොමිලේ බාගන්න .

adobe photoshop ගැන අමුතුවෙන් කියාදෙන්න කිසිම කෙනෙකුට ඕනේ නැහැ කියල හිතනවා . photo editing වලට සුපිරිම software එක විදියට ps හඳුන්වන්න පුළු...

adobe photoshop ගැන අමුතුවෙන් කියාදෙන්න කිසිම කෙනෙකුට ඕනේ නැහැ කියල හිතනවා . photo editing වලට සුපිරිම software එක විදියට ps හඳුන්වන්න පුළුවන් .අදමම ඒ සල්ලි දිලගන්න ඕනේ එක නොමිලේම ගෙනාව .


පහතින් බාගන්න .


බගනිද්දී තත්පර 20 ක් ඉන්න වෙනවා වගේ ම facebook හරහා log වෙන්නත් වෙයි . ඊටපස්සේ install කරන්න .

0 comments: