පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

A/L විභාගයේ ප්‍රතිපල එසැනින් ඉක්මනින් දැනගැනීමට ....

පසුගිය 27 වෙනි දින නිකුත් වූ අපොස සාපෙළ විභාගයේ ප්‍රතිපල ලබාගැනීම සඳහා දැනටමත් විශාල පිරිසක් DONETS වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසමින් පවතින නිසා එම ...

පසුගිය 27 වෙනි දින නිකුත් වූ අපොස සාපෙළ විභාගයේ ප්‍රතිපල ලබාගැනීම සඳහා දැනටමත් විශාල පිරිසක් DONETS වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසමින් පවතින නිසා එම වෙබ් සේවය ලබාගැනීමේ අපහසුතා පන නැගී ඇත . එයට පිලියමක් ලෙස ඉතාමත් පහුවෙන් පහල කොටුවේ ඔබේ විභාග අංකය නිවැරදිව ඇතුලත් කරන්න .
2014 උසස්පෙළ ලියු අපේ අයියලා අක්කලාට අපගේ සුභපැතුම්...... විභාග අංකය -*මෙහි විභාග අංකය යොදා ENTER බොත්තම ඔබන්න .0 comments: