පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

පින්තුරයකට ඔබේ මුහුණ දන්නේ මෙහෙමයි

හොඳ බොඩි බිල්ඩර් කෙනෙක් ගේ හරි එහෙම නැත්නම් ප්‍රසිද්ද කෙනෙක්ගේ ඇගකට ඔයාගේ හරි යාලුවෙක්ගෙ හරි මුහුණ දාන විදිය තමා මේකෙන් කියන්නේ . ඉතාමත් ලේ...

හොඳ බොඩි බිල්ඩර් කෙනෙක් ගේ හරි එහෙම නැත්නම් ප්‍රසිද්ද කෙනෙක්ගේ ඇගකට ඔයාගේ හරි යාලුවෙක්ගෙ හරි මුහුණ දාන විදිය තමා මේකෙන් කියන්නේ . ඉතාමත් ලේසියි . මුකුත් දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ මුලින්ම මෙතනින් ගිහින් ඒ වෙබ් අඩවියට යන්නකෝ . 

දැන් ගියාම ඔයාට පෙනෙයි ගොඩක් ඒවා තියනවා . එකේ උද ඇති තව ගන්න . ඒවගේ පින්තුර දහස් ගණනක් තියනවා . නිවර්යයෙන් ඔයාට ඕනේ එකත් තියනවා . එක තෝරලා එකට ඕනේ කෙනාගේ මුණ තියන photo එකක්  upload කලාම වැඩේ හරි . 

සහයෝගයක් හැටියට මෙය share කරන්න .

0 comments: