පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මෙන්න ඔබට නත්තල් දිනයේ අසන්නට - නත්තල් ගීත

0 comments: