පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මෙන්න ඔබේ පරිගණකයට cd burn කරන්න nero

අද මම ගෙනාවා තවත් සොෆ්ට්වෙයා කෑල්ලක් . මේක කවුරුත් දන්න nero . ගොඩ දෙනෙකුට වැදගත් වෙන නිසා තමා ගෙනාවේ . 

අද මම ගෙනාවා තවත් සොෆ්ට්වෙයා කෑල්ලක් . මේක කවුරුත් දන්න nero . ගොඩ දෙනෙකුට වැදගත් වෙන නිසා තමා ගෙනාවේ . 


පහලින් බාගන්න .

http://www.4shared.com/rar/CXBLS46i/NERO_8_FULL.html

බාගනිද්දී තත්පර 20 ක් ඉඳල ඕනේ බාගන්න .


0 comments: