පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

FACEBOOK හි AUTOPLAY වන VIDEO නවත්වා DATA ඉතුරුකරගනිමු .....

FACEBOOK තුල සැරිසරන ඔබ දැකල ඇති එහි තිබෙන සියලුම VIDEO එනම් WALL එකක පහලට යද්දී තියන VIDEO AUTO PLAY වෙනවා . අපගේ CLICK එකකින් තොරව එය සිද...

FACEBOOK තුල සැරිසරන ඔබ දැකල ඇති එහි තිබෙන සියලුම VIDEO එනම් WALL එකක පහලට යද්දී තියන VIDEO AUTO PLAY වෙනවා . අපගේ CLICK එකකින් තොරව එය සිදුවෙනවා . මෙමගින් අපට අවශ්‍ය අනවශ්‍ය සියලුම VIDEO පෙනෙන නිසා අනවශ්‍ය පෙළඹවීම් මෙන්ම මුදල්ද අපතේ යාහැක .මෙය ඉවත් කිරීමට මෙතනින් යන්න .


පහත රුපයේ පරිදි OFF යන්න ලබාදෙන්න .


0 comments: