පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

TOP 10 WEB BROWSERS IN THE WORLD

එදිනෙද ජීවිතයේදී අන්තර්ජාලයේ සරිසරිමට නැතුවම බැරි දෙයකි WEB BROWSERS . ඉතින් එම කටයුත්තට ගැලපෙන WEB BROWSER එකක් තෝරාගැනීමේදී මෙම ලිපිය වඩා...

එදිනෙද ජීවිතයේදී අන්තර්ජාලයේ සරිසරිමට නැතුවම බැරි දෙයකි WEB BROWSERS . ඉතින් එම කටයුත්තට ගැලපෙන WEB BROWSER එකක් තෝරාගැනීමේදී මෙම ලිපිය වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වෙතයි සිතමි .
fastest web browser firefox
1. Firefox

fastest web browser firefox
Firefox

2. Internet Explorer

fastest web browser internet explorer
Internet Explorer

3. Google Chrome

fastest web browser Google Chrome
Google Chrome

4. Safari

fastest web browser apple safari
Safari

5. Opera
fastest web browser opera browser
opera browser

6. Maxthon

fastest web browser Maxthon
Maxthon

7. Flock

fastest web browser flock browser
flock browser

8. Phaseout

fastest web browser Phaseout
Phaseout

9. Deepnet Explorer

fastest web browser Deepnet Explorer
Deepnet Explorer


10. Avant

fastest web browser Avant Browser
Avant Browser


0 comments: