පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මෙන්න android අයට ඉතාමත් වටිනා නියම side menu එකක් (***** 5 star )

android වලට තියන සාමාන්‍ය menu එක ඔබ හොඳින් දන්නවා . නමුත් මම අද මම අද ඔයාලට දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ දුරකතනයේ තිබිය යුතු වැදගත් සුපිරිම වැඩ කෑල්...

android වලට තියන සාමාන්‍ය menu එක ඔබ හොඳින් දන්නවා . නමුත් මම අද මම අද ඔයාලට දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ දුරකතනයේ තිබිය යුතු වැදගත් සුපිරිම වැඩ කෑල්ලක් . ඇත්තටම මේකෙන් ඔබට විශාල කාලයක් ඉතිරිවෙනවා මෙන්ම ඉතාමත් පහසුවෙන් තනි ඇඟිල්ලෙන් මුළු දුරකතනයම පාලනය කල හැක .


පහතින් බාගන්න .


මෙන්න screen shots කිහිපයක් .0 comments: