පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඕනෑම භාෂාවක් ඕනෑම භාෂාවකට පරිවර්තනය කරමු. (සිංහල ද ඇතුළුව)

GOOGLE වෙතින් හඳුන්වා දෙන google transelate වෙතට සිංහල භාශාවද ඇතුලත්ව ඇති බව සතුටින් දැනුම් දෙන්නෙමි . දැන් අපට ඕනෑම වෙබ් අඩවියක් හෝ වචන කි...

GOOGLE වෙතින් හඳුන්වා දෙන google transelate වෙතට සිංහල භාශාවද ඇතුලත්ව ඇති බව සතුටින් දැනුම් දෙන්නෙමි . දැන් අපට ඕනෑම වෙබ් අඩවියක් හෝ වචන කිහිපයක් ඉතාමත් පහසුවෙන් පරිවර්තනය කලහැකිවේ . මෙහි විශේෂම වාසියක් නම් විකිපීඩියා වැනි වටිනා වෙබ් අඩවි වලින් වුවද සිංහල තොරතුරු ලබාගත හැක .
(01) වචන චේද පරිවර්තනය 

google transelate හි ප්‍රධානම අදියරක් වන මෙය තුලින් ඉතාමත් පහසුවේන් වචන කිහිපයක් හෝ චේද කිහිපයක් පරිවර්තනය කල හැක . මෙතනින් පිවිසෙමු . (02) වෙබ් අඩවි පරිවර්තනය

google විසින් සිදු කරන තවත් සේවාවකි මේ වෙබ් අඩවි පරිවර්තනය . ඒ සඳහා මෙතනින් පිවිසෙන්න .


විකි අඩවිය 1 comments: