පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මෙන්න ඔබේ පරිගණකයටත් ඩොට් නෙට්

ඩොට් නෙට් (DOT NET)  කියන දෙය පරිගණකයේ තිබියම යුත්තක් . පරිගණක ක්‍රීඩා ධාවනය මෙන්ම install කිරීමටත් ඩොට් නෙට් ඉතාමත් වැදගත් . මෙය install ක...

ඩොට් නෙට් (DOT NET)  කියන දෙය පරිගණකයේ තිබියම යුත්තක් . පරිගණක ක්‍රීඩා ධාවනය මෙන්ම install කිරීමටත් ඩොට් නෙට් ඉතාමත් වැදගත් . මෙය install කිරීමට අන්තර්ජාලය අවශ්‍ය නොවීම වාසියකි .


පහතින් බාගන්න .

0 comments: