පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

CMD එකෙන් වැඩ ගනිමු . අංක 01

cmd හෙවත් command prompt කියන දෙය පරිගණකයත් සමගම එන්නකි . නමුත් මෙයින් වැඩ ගැනීමට දන්නේ ඉතා සුළුතරයකි . ඉතින් අද හැමෝට ම cmd ඉගෙන ගන්න මේ ල...

cmd හෙවත් command prompt කියන දෙය පරිගණකයත් සමගම එන්නකි . නමුත් මෙයින් වැඩ ගැනීමට දන්නේ ඉතා සුළුතරයකි . ඉතින් අද හැමෝට ම cmd ඉගෙන ගන්න මේ ලිපිය උදව්වෙයි කියල හිතනවා .cmd ඉගෙනගැනීමේදී අපිට cmd code ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා . මේ තියෙන්නේ ඒ codes . මේවා මගින් කල හැකි දේ ඔබට තනිව අත්හදාබලිය හැකිය . 

 ADDUSERS Add or list users to/from a CSV file
  ADmodcmd Active Directory Bulk Modify
  ARP   Address Resolution Protocol
  ASSOC  Change file extension associations•
  ASSOCIAT One step file association
  AT    Schedule a command to run at a specific time
  ATTRIB  Change file attributes
b
  BCDBOOT Create or repair a system partition
  BCDEDIT Manage Boot Configuration Data
  BITSADMIN Background Intelligent Transfer Service
  BOOTCFG Edit Windows boot settings
  BROWSTAT Get domain, browser and PDC info
c
  CACLS  Change file permissions
  CALL   Call one batch program from another•
  CERTREQ Request certificate from a certification authority
  CERTUTIL Utility for certification authority (CA) files and services
  CD    Change Directory - move to a specific Folder•
  CHANGE  Change Terminal Server Session properties
  CHKDSK  Check Disk - check and repair disk problems
  CHKNTFS Check the NTFS file system
  CHOICE  Accept keyboard input to a batch file
  CIPHER  Encrypt or Decrypt files/folders
  CleanMgr Automated cleanup of Temp files, recycle bin
  CLIP   Copy STDIN to the Windows clipboard
  CLS   Clear the screen•
  CMD   Start a new CMD shell
  CMDKEY  Manage stored usernames/passwords
  COLOR  Change colors of the CMD window•
  COMP   Compare the contents of two files or sets of files
  COMPACT Compress files or folders on an NTFS partition
  COMPRESS Compress one or more files
  CONVERT Convert a FAT drive to NTFS
  COPY   Copy one or more files to another location•
  CSCcmd  Client-side caching (Offline Files)
  CSVDE  Import or Export Active Directory data 
d
  DATE   Display or set the date•
  DEFRAG  Defragment hard drive
  DEL   Delete one or more files•
  DELPROF Delete user profiles
  DELTREE Delete a folder and all subfolders
  DevCon  Device Manager Command Line Utility 
  DIR   Display a list of files and folders•
  DIRQUOTA File Server Resource Manager Disk quotas
  DIRUSE  Display disk usage
  DISKPART Disk Administration
  DISKSHADOW Volume Shadow Copy Service
  DISKUSE Show the space used in folders
  DOSKEY  Edit command line, recall commands, and create macros
  DriverQuery Display installed device drivers
  DSACLs  Active Directory ACLs
  DSAdd  Add items to active directory (user group computer) 
  DSGet  View items in active directory (user group computer)
  DSQuery Search for items in active directory (user group computer)
  DSMod  Modify items in active directory (user group computer)
  DSMove  Move an Active directory Object
  DSRM   Remove items from Active Directory
e
  ECHO   Display message on screen•
  ENDLOCAL End localisation of environment changes in a batch file•
  ERASE  Delete one or more files•
  EVENTCREATE Add a message to the Windows event log
  EXIT   Quit the current script/routine and set an errorlevel•
  EXPAND  Uncompress CAB files
  EXTRACT Uncompress CAB files
f
  FC    Compare two files
  FIND   Search for a text string in a file
  FINDSTR Search for strings in files
  FOR /F  Loop command: against a set of files•
  FOR /F  Loop command: against the results of another command•
  FOR   Loop command: all options Files, Directory, List•
  FORFILES Batch process multiple files
  FORMAT  Format a disk
  FREEDISK Check free disk space
  FSUTIL  File and Volume utilities
  FTP   File Transfer Protocol
  FTYPE  File extension file type associations•
g
  GETMAC  Display the Media Access Control (MAC) address
  GOTO   Direct a batch program to jump to a labelled line•
  GPRESULT Display Resultant Set of Policy information
  GPUPDATE Update Group Policy settings
h
  HELP   Online Help
  HOSTNAME Display the host name of the computer
i
  iCACLS  Change file and folder permissions
  IEXPRESS Create a self extracting ZIP file archive
  IF    Conditionally perform a command•
  IFMEMBER Is the current user a member of a group
  IPCONFIG Configure IP
  INUSE  Replace files that are in use by the OS
l
  LABEL  Edit a disk label
  LOGMAN  Manage Performance Monitor logs
  LOGOFF  Log a user off
  LOGTIME Log the date and time in a file
m
  MAKECAB Create .CAB files
  MAPISEND Send email from the command line
  MBSAcli Baseline Security Analyzer
  MEM   Display memory usage
  MD    Create new folders•
  MKLINK  Create a symbolic link (linkd) •
  MODE   Configure a system device COM/LPT/CON
  MORE   Display output, one screen at a time
  MOUNTVOL Manage a volume mount point
  MOVE   Move files from one folder to another•
  MOVEUSER Move a user from one domain to another
  MSG   Send a message
  MSIEXEC Microsoft Windows Installer
  MSINFO32 System Information
  MSTSC  Terminal Server Connection (Remote Desktop Protocol)
n
  NET   Manage network resources
  NETDOM  Domain Manager
  NETSH  Configure Network Interfaces, Windows Firewall & Remote access
  NBTSTAT Display networking statistics (NetBIOS over TCP/IP)
  NETSTAT Display networking statistics (TCP/IP)
  NLSINFO Display locale information (reskit).
  NLTEST  Network Location Test (AD)
  NOW   Display the current Date and Time 
  NSLOOKUP Name server lookup
  NTBACKUP Backup folders to tape
  NTDSUtil Active Directory Domain Services management
  NTRIGHTS Edit user account rights
  NVSPBIND Modify network bindings
o
  OPENFILES Query or display open files
p
  PATH   Display or set a search path for executable files•
  PATHPING Trace route plus network latency and packet loss
  PAUSE  Suspend processing of a batch file and display a message•
  PERMS  Show permissions for a user
  PERFMON Performance Monitor
  PING   Test a network connection
  POPD   Return to a previous directory saved by PUSHD•
  PORTQRY Display the status of ports and services
  POWERCFG Configure power settings
  PRINT  Print a text file
  PRINTBRM Print queue Backup/Recovery
  PRNCNFG Configure or rename a printer
  PRNMNGR Add, delete, list printers and printer connections
  ProcDump Monitor an application for CPU spikes
  PROMPT  Change the command prompt•
  PsExec   Execute process remotely
  PsFile   Show files opened remotely
  PsGetSid  Display the SID of a computer or a user
  PsInfo   List information about a system
  PsKill   Kill processes by name or process ID
  PsList   List detailed information about processes
  PsLoggedOn Who's logged on (locally or via resource sharing)
  PsLogList Event log records
  PsPasswd  Change account password
  PsPing   Measure network performance
  PsService View and control services
  PsShutdown Shutdown or reboot a computer
  PsSuspend Suspend processes
  PUSHD  Save and then change the current directory•
q
  QGREP  Search file(s) for lines that match a given pattern
  Query Process / QPROCESS Display processes
  Query Session / QWinsta  Display all sessions (TS/Remote Desktop)
  Query TermServer /QAppSrv List all servers (TS/Remote Desktop)
  Query User  / QUSER   Display user sessions (TS/Remote Desktop)
r
  RASDIAL Manage RAS connections
  RASPHONE Manage RAS connections
  RECOVER Recover a damaged file from a defective disk
  REG   Registry: Read, Set, Export, Delete keys and values
  REGEDIT Import or export registry settings
  REGSVR32 Register or unregister a DLL
  REGINI  Change Registry Permissions
  REM   Record comments (remarks) in a batch file•
  REN   Rename a file or files•
  REPLACE Replace or update one file with another
  Reset Session Delete a Remote Desktop Session
  RD    Delete folder(s)•
  RMTSHARE Share a folder or a printer
  ROBOCOPY Robust File and Folder Copy
  ROUTE  Manipulate network routing tables
  RUN   Start | RUN commands
  RUNAS  Execute a program under a different user account
  RUNDLL32 Run a DLL command (add/remove print connections)

s
  SC    Service Control
  SCHTASKS Schedule a command to run at a specific time
  SET   Display, set, or remove session environment variables•
  SETLOCAL Control the visibility of environment variables•
  SetSPN  Edit Service Principal Names
  SETX   Set environment variables
  SFC   System File Checker 
  SHARE  List or edit a file share or print share
  ShellRunAs Run a command under a different user account
  SHIFT  Shift the position of batch file parameters•
  SHORTCUT Create a windows shortcut (.LNK file)
  SHUTDOWN Shutdown the computer
  SLEEP  Wait for x seconds
  SLMGR  Software Licensing Management (Vista/2008)
  SORT   Sort input
  START  Start a program, command or batch file•
  STRINGS Search for ANSI and UNICODE strings in binary files
  SUBINACL Edit file and folder Permissions, Ownership and Domain
  SUBST  Associate a path with a drive letter
  SYSMON  Monitor and log system activity to the Windows event log
  SYSTEMINFO List system configuration
t
  TAKEOWN Take ownership of a file
  TASKLIST List running applications and services
  TASKKILL End a running process
  TELNET  Communicate with another host using the TELNET protocol
  TIME   Display or set the system time•
  TIMEOUT Delay processing of a batch file
  TITLE  Set the window title for a CMD.EXE session•
  TLIST  Task list with full path
  TOUCH  Change file timestamps  
  TRACERT Trace route to a remote host
  TREE   Graphical display of folder structure
  TSDISCON Disconnect a Remote Desktop Session
  TSKILL  End a running process
  TSSHUTDN Remotely shut down or reboot a terminal server
  TYPE   Display the contents of a text file•
  TypePerf Write performance data to a log file
  TZUTIL  Time Zone Utility
v
  VER   Display version information•
  VERIFY  Verify that files have been saved•
  VOL   Display a disk label•
w
  WAITFOR Wait for or send a signal
  WEVTUTIL Clear event logs, enable/disable/query logs
  WHERE  Locate and display files in a directory tree
  WHOAMI  Output the current UserName and domain
  WINDIFF Compare the contents of two files or sets of files
  WINRM  Windows Remote Management
  WINRS  Windows Remote Shell
  WMIC   WMI Commands
  WUAUCLT Windows Update
x
  XCACLS  Change file and folder permissions
  XCOPY  Copy files and folders
  ::    Comment / Remark•

දෙවන කොටසින් හමුවෙමු .