පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ලංකාවේ ප්‍රථම සිංහල ත්‍රිමාන පරිගණක ක්‍රීඩාව - ජේමිස් බොන්ඩා 1 හා 2 - free download

ලංකාවේ හදපු ප්‍රථම ත්‍රිමාන පරිගණක ක්‍රීඩාව අප අද ඔබට නොමිලේම දෙන්නයි සුදානම . මේකේ නම ජේමිස් බොන්ඩා . ගහලම බලන්නකෝ කොහොමද කියල . තනිකරම සි...

ලංකාවේ හදපු ප්‍රථම ත්‍රිමාන පරිගණක ක්‍රීඩාව අප අද ඔබට නොමිලේම දෙන්නයි සුදානම . මේකේ නම ජේමිස් බොන්ඩා . ගහලම බලන්නකෝ කොහොමද කියල . තනිකරම සිංහල ගේමක් .ගහල බලල හොඳයිද කියල කොමෙන්ටුවක් දාන්නකෝ .මේකේ 1 හා 2 ලෙස ක්‍රීඩා දෙකක් පවතිනවා .


පහතින් බාගන්න .


මෙන්න trailor එකක් .

6 comments:

Dino said...

file not found

Pasindu said...

ah ? its perfectly working

Anonymous said...

403. That’s an error.

We're sorry, but you do not have access to this page. That’s all we know.

Pasindu said...

දැන් හරි . දැන් බාගත කරගන්න .

Unknown said...

Win 7 unspprt neda???

Pasindu said...

support .