පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

GTA IV HIGHLY COMPRESSED 3MB බාගන්න .

GTA IV කියන්නේ දැනට ලෝකයේ තියන හොඳම ගේමක් . මේක ඇත්තටම ලොකු FILE එකක් වුනාට මේක අපි ඔබට MB 3 කට කුඩාකල ගොනුවක් සේ ලබා දෙමු . මේ FILE එක සඳහ...

GTA IV කියන්නේ දැනට ලෝකයේ තියන හොඳම ගේමක් . මේක ඇත්තටම ලොකු FILE එකක් වුනාට මේක අපි ඔබට MB 3 කට කුඩාකල ගොනුවක් සේ ලබා දෙමු . මේ FILE එක සඳහා පුර්ණ අනුග්රයහ දුන් webmycomputerhelps බ්ලොග් එකටද මාගේ ස්තුතිය .පහතින් බාගන්න .


පහතින් දැම්ම trailor එකක් .

4 comments:

Anonymous said...

meka weda karan ne bn

Unknown said...

wada karanne na

Unknown said...

Meke hema ekakma weda na bn..........

Unknown said...

Meke hema ekakma weda na bn..........