පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

samsung Galaxy s5 vs apple 6 ගිනි තැබීම ... :-> අයියෝ සල්ලි # කවුද දිනන්නේ ?

තවත් සුවිශේෂී හොඳ වීඩියෝවක් පරිගණක වැඩකෑලි තුලින් අප අරගෙන ආවා . samsung Galaxy s5 හා apple iphone 6 යනු දැනට ලෝකයේ වැඩිපුරම කතාකරන ලෝකයේ හ...

තවත් සුවිශේෂී හොඳ වීඩියෝවක් පරිගණක වැඩකෑලි තුලින් අප අරගෙන ආවා . samsung Galaxy s5 හා apple iphone 6 යනු දැනට ලෝකයේ වැඩිපුරම කතාකරන ලෝකයේ හොඳම පිල්වෙලින් 5 හා 6/4 වැනි දුරකතනයි . බොහෝදෙනෙක් අලුත් දුරකතනයක් ගනිද්දී පහසුකම් මෙන්ම එහි ශක්තිමත් බවත් බලනවා . ඉතින් අපි බලමු මේ දෙකෙන් මොකක්ද හොඳ කියල . විශේෂත්වය එක සමානව ගිනිගත්තද එකක් හොඳාකාරවම වැඩකලද අනෙක වැඩනොකරයි .
මෙන්න එම වීඩියෝව .....වැඩි හානිය ඇත්තේ s5 එකට බව පෙනුනද ඇත්තටම හොඳින් වදකරන්නේද එයයි . APPLE 6 එකට හානි නොවුන මෙන් පෙනුනද එය වැඩ නොකරයි .

මෙම පරීක්ෂණය කල පුද්ගලයා අවසාන පවසනුයේ s5 එකනම් හදන්න පුළුවන් . මට අලුත් APPLE එකක් ගන්න වෙනවා කියල .

ජයග්‍රාහකයා :- Samsung Galaxy S5

0 comments: