පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මෙන්න SLT ROUTER වලින් INTERNET යන යට වාසියක්....

ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් ගේ ISP ලෙස කටයුතු කරන්නේ SLT . SLT BROADBAND අන්තර්ජාල පාරිභෝගිකයින් හට slt විශේෂ වාසියක් ලබාදී ඇත . එනම් අන්තර්ජාල වේ...

ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් ගේ ISP ලෙස කටයුතු කරන්නේ SLT . SLT BROADBAND අන්තර්ජාල පාරිභෝගිකයින් හට slt විශේෂ වාසියක් ලබාදී ඇත . එනම් අන්තර්ජාල වේගය දෙගුණ කිරීමයි .මේ ඔවුන් 2014 දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා නිකුත්කළ දැන්වීමයි .


කිවූ පරිදිම ඔවුන් එම පණිවුඩය එදිනම රත්රිය්ර් මුදා හරින ලදී . මෙහිදී සියලුම පැකේජ වල වේගය වැඩිවේ . එය මෙසේය .

ඔබේ වෙබ් වේගය බැලීමට මෙතනින් යන්න .

1 comments:

ms ms said...

Paara saho