පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ පරිගණකයෙන් සංගීත භාණ්ඩ සුසර(TUNE) කරමු .

තාක්ෂණික දෝෂයකින් පසුව නැවතත් පරිගණක වැඩකෑලි අපි ඔබට නවලිපි ලබා දීමට කැමැත්තෙමු . මෙම ලිපියෙන් ඔබට ඔබේ පරිගණකයෙන් සංගීත භාණ්ඩ (ගිටාර් , වයල...

තාක්ෂණික දෝෂයකින් පසුව නැවතත් පරිගණක වැඩකෑලි අපි ඔබට නවලිපි ලබා දීමට කැමැත්තෙමු . මෙම ලිපියෙන් ඔබට ඔබේ පරිගණකයෙන් සංගීත භාණ්ඩ (ගිටාර් , වයලින් වැනි ඕනෑම වර්ගයක භාණ්ඩයක් සුසර (tune) කරගත හැකිවේ . 


මෙම මෘදුකාංගය පහතින්  බාගන්න .


බාගෙන INSTALL කරලා OPEN කරද්දී කේතයක් ඇහුවොත් මේක දෙන්න .


027977  නැතහොත්   027977

0 comments: