පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

html දන්නා සිංහලෙන් සම්පුර්ණයෙන් ඉගෙනමු - දෙවන පාඩම

පසුගිය පළමු පාඩමින් අපි හැමෝම html හි පදනම හොඳින් ඉගෙනගන්න ඇති යයි සිතමු . ඔබ එය නැරඹුවේ නැතිනම් එය මෙතනින් පිවිස අනිවාර්යෙන් නරඹන්න . එය ඔ...

පසුගිය පළමු පාඩමින් අපි හැමෝම html හි පදනම හොඳින් ඉගෙනගන්න ඇති යයි සිතමු . ඔබ එය නැරඹුවේ නැතිනම් එය මෙතනින් පිවිස අනිවාර්යෙන් නරඹන්න . එය ඔබගේ ඉදිරි පාඩම් සඳහා රුකුලක් වනු ඇති .
අපි දැන් අර පෙර පාඩමේ සඳහන් කල tags සලකා බලමු .


(1) HEADER TAG
html පිටුවක ආරම්භය සඳහා අනිවාර්යයෙන් යෙදිය යුත්තකි HEAD tag එක . මෙහි අරාම්භයක් මෙන්ම අවසානයක් ඇත . පහත නිදසුන බලන්න .

\

(2) BODY TAG
සෑම පිටුවකම අන්තර්ගතය (අර්ථය නම් ශරීරයේ කඳ වැනි  ) අර්ථය ගෙනහැර දක්වයි . මෙහිද ආරම්භයක් මෙන්ම අවසානයක්ද ඇත .


(3) HEADLINE TAG
 <H1> ලෙස දක්වන අතර මෙහි H1 සිට H2 , H3 ..... ලෙස දැක්විය හැකි වේ . <H1> වලින් විශාලම අකුරුත් (මාතෘකාවක් වැනි) අනෙක් H2 , H3 , H4 වෙද්දී එන්න එන්න කුඩාවන ආකාරයට දක්වන්න හැකි වේ .
ඔබට මෙම tags අත්හදාබැලිම සඳහා පළමු පාඩමේ සඳහන් කල ආකාරයට notepad එක යොදාගත හැකි අතර මිට අමතරව පහත කොටු යොදාගත හැක .

ඔබේ html කේත මෙම කොටුවේ යොදන්න .

ඔබ යොදන කේත දර්ශනය වන ආකාරය මෙම කොටුව තුල දිස්වේ .

0 comments: