පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

හරි වෙලාවට 2015 සිංහල අවුරුදු නැකත් ඉෂ්ට කරන්න android App එක .....

අලුත් අවුරුදු නැකත් බලන්න ලිතක් මොකටද මෙන්න ඔයාගේ    Android Mobile එකට අලුත් අවුරුදු ලිත පරිගණක වැඩ කෑලි නිර්මාණයක් 

අලුත් අවුරුදු නැකත් බලන්න ලිතක් මොකටද මෙන්න ඔයාගේ  Android Mobile එකට අලුත් අවුරුදු ලිත පරිගණක වැඩ කෑලි නිර්මාණයක් 
මෙන්න ගේනවා මේ පාර  සිංහල අලුත් අවුරුද්දට පරිගණක වැඩ කෑලි අපේ තෑග්ග . මේක අපේ වැඩක්. 
ඔයාලට අපි මේ දෙන app එක ලිකන් ලිතක් නෙමෙයි . Countdown Timer එකක් ඇතුලත් මේ app එකෙන්  හරි නැකත් හරි වෙලාවට ඔයාලට පෙන්නවා ...........
  
මෙන්න බලන්න .........

තව මොනවා හිතන්නද ..................................
මෙන්න බාගන්න ...........


Download%20App

About the app -

Developper - pasindu jayasinghe
App admins - pasindu jayasinghe & dishan kavinda

0 comments: