පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ දුරකතනයෙත් ඉක්මනින් battery බහිනවද ? දවස් තුන හතරක් බහින්නෙ නතුව තියාගන්න මෙන්න විසඳුම

අද කාලයේ කා ගාවත් තියනවනෙ anroid phones . මෙ ගොඩක් ඩෙනෙකුට තියන ගැටලුව තමා ඉතාමත් ඉක්මනින් දුරකතනයෙ battery බහින එකයි . සාමන්‍යයෙන් දිනයක් ...

අද කාලයේ කා ගාවත් තියනවනෙ anroid phones . මෙ ගොඩක් ඩෙනෙකුට තියන ගැටලුව තමා ඉතාමත් ඉක්මනින් දුරකතනයෙ battery බහින එකයි . සාමන්‍යයෙන් දිනයක් වත් හොඳින් බැටරිය තියාගන්න අමාරු බව අපි දන්නවා . ඒ නිසයි එ ගැටලුවට විසඳුමක් ලෙස මෙ ලිපිය ගෙනාවෙ .

මෙමගින් කිසිදු ගටලුවකින් තොරව් බැටරිය ඩින තුන හතරක් හොඳින්  පාවිච්ච් කල හැකිය  .

මෙම මෘදුකාන්ගය du battery saver . 100% සර්තකව ඔබෙ බැටරිය පවත්වා ගත හකිවෙ . තවත් බොහො පහසුකම් සහිතයි . පහතින් බාගන්න .

0 comments: