පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඊයේ දිනයේ සිට දුරකථන බදු ඉවතට . දැන් මොකද වෙන්නේ ?

මයිත්‍රී රජය විසින් ගෙන ආ අලුත් අතුරු අයවැයේ පරිදි ඊයේ දින සිට දුරකථන බදු ඉවත් කර ඇත . සාමාන්‍යයෙන් ජාලය තුල රුපියලයි , පිටත රුපියල් 2 යි බ...

මයිත්‍රී රජය විසින් ගෙන ආ අලුත් අතුරු අයවැයේ පරිදි ඊයේ දින සිට දුරකථන බදු ඉවත් කර ඇත . සාමාන්‍යයෙන් ජාලය තුල රුපියලයි , පිටත රුපියල් 2 යි බව අපි දන්නවා . නමුත් බදු නිසා මෙය රුපියලයි සත 26 ත් රුපියල් 2 සත 55 ත් ආදී වශයෙන් බදු අයව තිබුණි .

ඊයේ දිනයේ සිට 

ජාලය තුල - රුපියල් 1 සත 2 
පිටත - රුපියල් 2 සත 2 ආදී වශයෙන් මිල පහල වැටිණි . මේ නිසා දිනකට ඔබේ මුදල් සෑහෙන ඉතිරි වන බව කිව යුතුය .
 සාමාන්‍යයෙන් දිනකට රුපියල් 250 ක දුරකථන ඇමතුම් ගන්න කෙනෙක් හට මින් පසුව වය වන්නේ රුපියල් 200 ක් පමණි . 


මේ සම්බන්ධයෙන් මයිත්‍රී ජනාධිපති තුමා ප්‍රමුක රජයට අපගේ මෙන්ම සහුර්ද ජනයාගේම විශේෂ ස්තුතිය හිමිවේ . 

කෙසේ වෙතත් මෙහිදී දුරකථන බදු පෙර පැවති පරිදිම ඇති අතර එම බදු ජනතාවගෙන් ය නොවී දුරකථන සමාගම් විසින් දැරිය යුතු බවයි ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අතුරු යවය ගෙනෙමින් පාර්ලිමේන්තු 
සභාවට පැවසුවේ .

0 comments: