පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

Create Virus Guard ( ඉතා පහසුවෙන් Virus Guard හදාගන්න )

මෙච්චර කාලයක් ඔයාල දැනගෙන හිටියේ Note pad  Virus හදන්න විතරනේ  මෙන්න Virus අල්ලන්න Virus Guard හදන්න ................

මෙච්චර කාලයක් ඔයාල දැනගෙන හිටියේ Note pad  Virus හදන්න විතරනේ 
මෙන්න Virus අල්ලන්න Virus Guard හදන්න ................

http://pcwada.blogspot.com/2015/04/create-virus-guard-virus-guard.html


ඔයාල දන්නා පොඩි දෙයක්නේ Note Pad එකෙන් Virus හදලා බයකරන විදිය අපි  අද ගේනවා Notepad එකෙන්  Virus Guard හදන විදිය වැඩි කතා නැතුව වැඩේ පටන් ගමු ..
ඔය යට තියන කෝඩ් ටික Notepad එකට දාගන්න කෝ .
X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
දැන් ඒ Notepad එකට save as ගිහින් ඕනේ නමක් දීල නමේ අන්තිමට .exe කියල දන්නා ....

දැන් වැඩේ ඉවරයි මටනම් හරිගියා ඔය චෙක් කරලා බලන්නකෝ .


0 comments: