පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

Pen එකට Lock එකක් දාගන්න මෙන්න නියම බාන්දේ ( 1MB පමණයි )

මෙන්න අපි ගේනවා තවත් නියම දෙයක් . ගේමක් නැතුව pen Drive එක Lock කරන්න . ගින්දර වගේ

මෙන්න අපි ගේනවා තවත් නියම දෙයක් . ගේමක් නැතුව pen Drive එක Lock කරන්න . ගින්දර වගේඔයාලගේ පෙන් වෙන වෙන උන් අරන් යනවා ඔක්කොම අවුස්සනවා . මෙන්න එකට නියම වැඩේ . ඒ විතරක්ද pen එකේ දාල දෙයක් හංගන්න ,
මේක ඕනේ OS එකකට වැඩ කරනවා. එහෙනම් ඔන්න නියම Pw එක දාගන්න ........

0 comments: