පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ දුරකතනයේ සිංහල නැතත් සිංහලෙන් මැසේජ් යවමු .

සාමාන්‍ය ANDROID දුරකථන වල සිංහල ෆොන්ට් නැති බව කවුරුත් දන්නා කරුණකි . අද අපි කියා දෙනවා කොහොමද ඔබේ දුරකතනයෙන් සිංහලෙන් මැසේජ් යවන්නේ සහ ලබ...

සාමාන්‍ය ANDROID දුරකථන වල සිංහල ෆොන්ට් නැති බව කවුරුත් දන්නා කරුණකි . අද අපි කියා දෙනවා කොහොමද ඔබේ දුරකතනයෙන් සිංහලෙන් මැසේජ් යවන්නේ සහ ලබා ගන්නේ කියලා .
http://pcwada.blogspot.com/2015/04/sinhala-sms.html


මෙය 100% ඕනෑම ANDROID දුරකතනයකටම වැඩකරන බව කිව යුතුය . භාෂා company විසින් නිෂ්පාදිතයි .
අපි මේ සඳහා යෝදාගන්න් ANDROID APP එකක් . මෙහි නම සියලු වෙබ් බ්‍රවුසර් .
පහතින් බාගන්න .

Image result for play store download


Hasun - Sinhala SMS Messaging - screenshot thumbnail

0 comments: